Ocena ryzyka pn 18001

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w jakich praca z treściami łatwopalnymi może powodować zakładanie się niebezpiecznych mieszanin wybuchowych i pobudzać w pomieszczeniu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm świadczy kompleksowe pomożenie w opracowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w dziedzinach przemysłowych.

Używając w działalności czy przechowują substancje mogące działać atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi wykonać oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien też wskazać w budynkach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze stworzeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich dopuścić zapłon.

Cel : Przeprowadzenie analizy i sprawienie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia dokumentu jest przeprowadzenie wymagań prawnych oraz zminimalizowanie ryzyka połączonego z okazją wystąpienia atmosfer wybuchowych w pomieszczeniu pracy.

Sposób wykonania usługi: Stanowiska pracy, w jakich mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, będą sklasyfikowane z stracił na powierzchnie zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi i obrona przed wybuchem: Kolejnym krokiem, będzie sprawdzenie źródeł zapłonu zgodnie z innym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a także fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W przypadku ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy dania i sposoby zabezpieczające dla wszystkich stanowisk pracy, na jakich potrafią wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane razem z grupami idealnymi dla stref zagrożenia wybuchem.